Algemene voorwaarden

Masters of LXRY 2019


LXRY.NL | LXRY Magazine | LXRY TV |  LXRY TV (English) | LXRY Giveaway | Masters of LXRY (English)

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden Beursdeelname Masters of LXRY (hierna genoemd: ‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder ‘Beurs’: Masters of LXRY; ‘Organisator: LXRY Media Group B.V., ‘Exposant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie de Organisator onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst; ‘Overeenkomst’: de tussen Organisator en Exposant gesloten overeenkomst ter zake van deelname aan de Beurs, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop; ‘Expositieruimte’: Amsterdam RAI complex, Europaplein, Amsterdam.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Organisator en Exposant. De toepasselijkheid van enige specifieke of algemene voorwaarden of bedingen van Exposant of derden wordt door Organisator uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Algemeen

De Beurs vindt plaats op 10, 11, 12, 13 en 14 december 2020 in de Amsterdam RAI, Europaplein, Amsterdam. Op donderdag 10 december 2020 vindt de officiële opening van de Beurs plaats, op deze dag is de Beurs geopend van 20.00 tot 01.00 uur. De beurs is op vrijdag 11 december geopend van 13.00 tot 22.00 uur, zaterdag 12 december van 12.00 tot 22.00, zondag 13 december van 12.00 tot 21.00 uur en maandag 14 december van 12.00 tot 19.00 uur.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Organisator een aanmelding van Exposant voor deelname aan de Beurs schriftelijk aanvaardt. Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om na inschrijving deelname aan de Beurs te weigeren, zonder opgaaf van redenen en zonder dat daaruit enige aanspraak voor de inschrijver kan ontstaan.

Artikel 5 – Verplichtingen van Organisatie

Organisator draagt zorg voor de voorbereiding en organisatie van de Beurs, het verzorgen van publiciteit omtrent de Beurs, de huur van de Expositieruimte, beveiliging, de aanwezigheid van een secretariaat en het (doen) leveren van standaard standruimtes. Uitsluitend de Organisator wijst aan de Exposant een standruimte toe in de Expositieruimte, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met wensen van Exposant. Organisator behoudt zich het recht voor om aan Exposant een grotere of kleinere standruimte toe te kennen dan om toewijzing waarvan Exposant heeft verzocht, zonder dat daaruit enige aanspraak van Exposant kan ontstaan.

Artikel 6 – Verplichtingen van Exposant

Exposant zal de deelnemingssom voldoen overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in artikel 11. Exposant dient de gehuurde

 

 

 

standruimte tijdig in te richten en af te breken overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in artikel 7. Exposant zal de aan hem toegewezen standruimte uitsluitend voor expositiedoeleinden gebruiken; gedurende de openingstijden van de Beurs toezicht op zijn stand houden of doen houden; binnen de toegewezen standruimte geen goederen tentoonstellen onder de naam van derden en/of promotiematerialen van derden tonen en/of verspreiden; buiten de toegewezen standruimte op geen enkele wijze exposeren, promotionele activiteiten doen plaatsvinden en/of handel drijven in de ruimste zin van het woord; de aanwijzingen van Organisator en haar staf en het beveiligingspersoneel opvolgen. Exposant draagt er zorg voor dat de inrichting van de stand en de door hem tentoongestelde goederen en diensten in overeenstemming zijn met alle relevante wet- en regelgeving, waaronder onder meer toepasselijke brandveiligheidsvoorschriften, gemeentelijke verordeningen en huishoudelijke reglementen van de Expositieruimte.

Organisator behoudt zich het recht voor Exposant op te dragen, indien nodig, de inrichting van zijn stand te wijzigen, hetzij in het belang van de Beurs, hetzij vanwege voornoemde wet- en regelgeving. Organisator is gerechtigd om, indien nodig, wijzigingen aan de stand te laten uitvoeren door de door Organisator gecontracteerde standbouwfirma. Exposant is verantwoordelijk voor de bijkomende kosten hiervan. Exposant is verantwoordelijk voor het gedrag van alle door hem aangestelde of onder zijn toezicht werkende personen. Organisator is gerechtigd eenieder uit de Expositieruimte te verwijderen die de orde en rust in gevaar brengt of dreigt te brengen, of die de algemeen aanvaarde normen van fatsoenlijk gedrag en goede manieren overtreedt, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Organisator.

 

Organisator en haar staf en leden van de bewakingsdienst hebben te allen tijde vrije toegang tot alle standruimten teneinde controle uit te oefenen of werkzaamheden te verrichten in het belang van de Beurs. Indien tijdens of voor de Beurs gerede twijfel ontstaat omtrent de herkomst respectievelijk eigendom van een voorwerp, verplicht Exposant zich het betreffende voorwerp op te laten slaan in een door organisator aangewezen, afgesloten ruimte, teneinde uitsluitsel te verkrijgen omtrent de herkomst respectievelijk eigendom daarvan. Exposant verleent in een dergelijk geval alle medewerking teneinde onwelkome publiciteit voor de Beurs en/of organisator zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 7 – Tijdschema opbouw / demontage

De Expositieruimte is geopend voor het opbouwen en inrichten van stands, alsmede voor het binnenbrengen van tentoonstellingsmaterialen op woensdag 9 december 2020 van 8.00 tot 22.00 uur en donderdag 10 december 2020 vanaf 8.00 tot 13.00 uur, tenzij anders overeengekomen. De stands dienen op donderdag 10 december 2020 om 13.00 uur volledig te zijn opgebouwd en ingericht. Verwijderen van de tentoonstellingsmaterialen alsmede het demonteren en afvoeren van de

 

 

 

stands dient te geschieden op maandag 14 december 2020 vanaf 19.45 uur en op dinsdag 15 december 2020 van 8.00 tot 18.00 uur, tenzij anders overeengekomen.

Indien Exposant bovenstaande termijnen niet nakomt, behoudt organisator zich het recht voor passende maatregelen te treffen, waaronder onder meer ontzegging van deelname aan de Beurs en het demonteren en afvoeren van de stand op kosten van de exposant.

Artikel 8 – Annulering door Organisator

Organisator kan om zwaarwegende redenen, zulks ter hare beoordeling, de Beurs annuleren, verplaatsen en/of uitstellen, door middel van een mondelinge en/of schriftelijke opzegging en/of mededeling aan Exposant. In geval van verplaatsing en/of uitstel is exposant hieraan gebonden, tenzij de exposant per aangetekende brief binnen twee weken na kennisgeving de overeenkomst opzegt. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel door Exposant en/of derden als gevolg van de annulering, verplaatsing en/of uitstelling geleden en nog te lijden schade. In geval van annulering zal organisator de op het moment van annulering reeds door Exposant voldane deelnemingssommen aan Exposant restitueren, met dien verstande dat organisator zoveel pro rata bedragen kan inhouden als nodig zijn om tot het moment van annulering ontstane kosten in het belang van de Beurs te dekken. In geval van overmacht geldt het bepaalde in artikel 15 en kan door Exposant geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van reeds voldane deelnemingssommen. Organisator adviseert Exposant er zorg voor te dragen dat een annuleringsclausule is opgenomen in de eigen verzekering.

Artikel 9 – Annulering door Exposant

Exposant heeft tot zes maanden voor opbouw van de Beurs, 10 juni 2020, het recht om zijn deelname aan de Beurs te annuleren, met concrete opgaaf van redenen. In dit geval dient door Exposant 25% van de totale deelnamesom te worden voldaan aan Organisator. Bij annulering tot vier maanden voor opbouw van de Beurs, 10 augustus 2020, dient door de Exposant 75% van de totale deelnamesom te worden voldaan. Bij annulering tot 1 maand voor opbouw van de Beurs, 10 november 2020, dient door Exposant 100% van de totale deelnamesom te worden voldaan. Bij annulering na 10 november 2020 dient 125% van de totale deelnamesom door de Exposant te worden voldaan aan Organisator. De 125% annuleringsom staat voor de reeds gemaakte kosten door de Organisator en de nog te maken kosten als gevolg va de annulering. Bij de annulering dient de annulering fee per direct te worden voldaan met een maximale betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 10 – Prijzen

Alle prijzen en overige tarieven van organisator zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (btw). In de deelnemingssom zijn begrepen de kosten van de standruimte, de huur van de expositieruimte en schriftelijk overeengekomen extra’s. Niet in de deelnemingssom zijn begrepen overige kosten als transport, laden, lossen en plaatsen van de materialen van exposant; reis- en verblijfskosten van de standbezetting; extra inrichting van de stand met bijvoorbeeld meubilair, vitrines, decoraties en extra verlichting. Organisator is gerechtigd de stijging van onder meer kostprijsfactoren aan exposant door te berekenen middels een tariefverhoging. Indien een dergelijke tariefsverhoging wordt doorberekend binnen drie maanden na het sluiten van een overeenkomst heeft de exposant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 11 – Betaling

Tegelijk met de schriftelijke bevestiging van deelname ontvangt exposant een schriftelijke bevestiging van de gemaakte betalingsafspraken. Exposant zal zich nadrukkelijk houden aan de gemaakte afspraken. Uiterlijk veertien weken voor de Beurs, of zoveel eerder als door organisator wordt voorgeschreven, ontvangt Exposant een factuur of laatste deelfactuur voor de totale deelnemingssom. Deze factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Wordt minder dan veertien weken vóór de opening van de Beurs ingeschreven, dan ontvangt exposant tegelijk met de schriftelijke bevestiging van deelname een factuur voor de volledige deelnemingssom. Deelnamesom dient door exposant binnen vijf dagen te worden voldaan waarbij de deelnamesom binnen vijf dagen op rekening van organisator dient bijgeschreven te zijn.

 

Indien de volledige deelnamesom één maand voor opbouw van de Beurs, 10 november 2020, niet op de rekening van organisator is bijgeschreven, dient betaling van 125% van de deelnamesom alsnog te worden voldaan en wordt deelname uitgesloten.

 

Alle aan organisator verschuldigde bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. Exposant heeft verder geen recht om enige betalingsverplichting jegens organisator op te schorten. Organisator is gerechtigd exposant de toegang tot de Beurs te ontzeggen totdat volledige betaling door exposant heeft plaatsgevonden. Door het verstrijken van de betalingstermijn is exposant automatisch in verzuim. Exposant is over alle bedragen die niet uiterlijk één maand, 10 november 2020, vóór de opbouw van de Beurs zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, te berekenen tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand wordt berekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien exposant jegens organisator in verzuim is, is hij verplicht organisator de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door exposant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 200,- per keer. Deze bepaling kan ook worden ingeroepen wanneer organisator slechts een enkele herinnering, ingebrekestelling en/of aanmaning heeft verstuurd of heeft doen versturen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van Organisator

Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit enig handelen of nalaten van organisator en/of haar ondergeschikten of onder haar toezicht staande derden gedurende opbouw, afbraak en looptijd van de Beurs, of die anderszins verband houdt met de Beurs. Onder het vorenstaande zijn met name begrepen verlies, diefstal of beschadiging van materialen van exposant of derden; schade als gevolg van stroomonderbrekingen, stroomvariaties en onderbreking in verwarming en verlichting; enig letsel dat exposant of derden is overkomen of toegebracht in het kader van de Beurs; gevolgschade van exposant of derden, daaronder begrepen vertragingsschade, bedrijfsschade, vermogensschade en immateriële schade. Evenmin is organisator aansprakelijk voor de inhoud van de boodschap die door exposant tijdens de Beurs wordt uitgedragen.
Mocht de organisator toch onverhoopt aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van organisator jegens exposant te allen tijde beperkt tot maximaal twintig procent van het bedrag van de overeengekomen deelnemingssom.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van Exposant

Exposant is aansprakelijk voor alle schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit enige handelen of nalaten van exposant en/of zijn ondergeschikten of onder zijn toezicht staande derden gedurende opbouw, afbraak en looptijd van de Beurs, of die anderszins verband houdt met de Beurs. Onder het vorenstaande is met name begrepen de schade toegebracht aan standmaterialen en/of het letsel toegebracht aan personen gedurende genoemde periode in de expositieruimte.

Artikel 14 – Vrijwaring

Exposant vrijwaart organisator voor aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen vergoedingen van schade, kosten of rente. Meer in het bijzonder vrijwaart exposant organisator voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op het gebruik door organisator van door exposant verstrekt tekst- en/of beeldmateriaal, daaronder begrepen aanspraken van derden inzake (beweerdelijk inbreuk op) intellectuele eigendomsrechten en/of voorschriften met betrekking tot het maken van reclame. Tevens vrijwaart exposant organisator voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook met betrekking tot verlies, diefstal of waardevermindering van goederen en/of schade en/of letsel toegebracht aan personen, welke in verband staan met de Beurs.

Artikel 15 – Overmacht

Indien organisator door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens exposant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting voor de duur van de overmachttoestand opgeschort. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van organisator onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens exposant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van organisator kan worden gevergd, ongeacht of de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (zoals extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), stakingen, niet-nakoming door leveranciers van wie organisator bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is (waaronder begrepen de exploitant van de Expositieruimte en het standbouwbedrijf), inbraak en telecommunicatiestoringen. Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden duurt hebben beide partijen het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie die rechtvaardigt.

Artikel 16 – Verzekering

Materialen van exposant en derden, alsmede transport, vertraging, verlies, diefstal, schade en waardevermindering daarvan, persoonlijk letsel en gevolgschade zijn niet door de verzekering van organisator gedekt en organisator is hiervoor niet aansprakelijk. Organisator adviseert exposant nadrukkelijk hiervoor de benodigde verzekeringen zelf af te sluiten.

Artikel 17 – Verzuim / ontbinding

Indien exposant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is organisator gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door exposant voldoende zeker is gesteld; en/of de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden zonder dat restitutie van bepaalde facturen plaatsvindt. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van exposant, zal de overeenkomst met exposant van rechtswege zijn ontbonden.

Artikel 18 – Partners op de stand

Exposant dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan de organisator voor deelnemende partijen op de stand, waaronder partners en leveranciers. Dit geldt voor iedere partij die zichtbaar aanwezig is met logo of andere naamsvermelding en andere aanwezigheid in de meeste ruime zin van het woord. Organisator behoudt zich het recht voor om per partij te beoordelen of er toestemming wordt verleend. Dit zal vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Indien door exposant voor deelnemende partijen vooraf geen toestemming is gevraagd aan de organisator, riskeert exposant dat deze partijen van de stand zullen worden verwijderd. Tevens riskeert de exposant een boete van € 1500,- per partij die niet is gemeld. Zonder schriftelijke toestemming van organisator is deelname van bij organisator onbekende derden überhaupt niet toegestaan.

 

Exposant dient alle cateraars op hun stand te melden bij Organisator. De cateraars dienen een geldig HACCP formulier aan te leveren bij Organisator voor opbouw van de Beurs.

Artikel 19 – Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen en aanvullingen op enige bepalingen in een overeenkomst en/of voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door organisator zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 20 – Overdracht van rechten

Het is organisator te allen tijde toegestaan de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. Exposant is hiertoe slechts gerechtigd na voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden alsmede op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.