1. Definities:

Programma: LXRY TV, het televisieprogramma dat LXRY TV BV produceert in opdracht van SBS, de zender waarop LXRY TV wordt uitgezonden.
Sponsor: degene die door een financiële en/of een bijdrage in natura LXRY TV sponsort.

2. Algemene bepalingen

I. LXRY TV BV produceert in 2019 een reeks van 10 afleveringen, de eerste uitzending zal worden uitgezonden op 20 oktober 2019. De uitzendingen van het Programma zullen plaatsvinden wekelijks op zondag in het timeslot van circa 11.00 uur tot en met circa 12.00 uur op SBS6. Het Programma heeft een lengte van circa 45 minuten netto per aflevering. Het Programma wordt herhaald op zondagnacht om circa 00.15 uur op SBS6.
II. Het (voorlopige) uitzendschema van het Programma geldt onder voorbehoud van wijzigingen, waaronder zenderwijzigingen. Mochten er wijzigingen in de programmering plaatsvinden, dan zal de Sponsor hierover door LXRY TV op de hoogte worden gesteld. Indien het uitzendtijdstip en/of de zender wordt gewijzigd blijft de sponsorovereenkomst onverkort van kracht inclusief de daarin (mogelijk) opgenomen betalingsverplichting.
III. De creatieve invulling van het Programma en de Sponsoritems zal worden vastgesteld door het redactieteam van LXRY TV. De eindredactie en eindverantwoordelijkheid van het Programma berust te allen tijde bij het programmamanagement van de zender waarop het Programma zal worden uitgezonden.
IV. Indien en voor zover in het Programma redactionele aandacht aan de producten of diensten van de Sponsor mocht worden besteed, zal dit door de redactie van het Programma uitsluitend op een neutrale en natuurlijke manier geschieden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid VI: 1 x tonen van het merk of het logo, 1 x noemen van het merk. Er mag in het programma enkel worden verwezen naar de Programmawebsite LXRY.NL/TV, en niet direct naar de url van de Sponsor.
V. In geval de redactie gebruik wil maken van de deskundigheid van een medewerker van de Sponsor, dan zal door middel van een ondertitel, de naam van de betreffende persoon worden vermeld en de functie die hij of zij bekleedt. De medewerker zal zich ten dienste van het Programma opstellen en slechts algemene informatie (zonder in de wij-vorm te spreken) mogen geven. Daarbij zal de medewerker in geen geval promotie of aanprijzingen ten aanzien van de producten en/of diensten van de Sponsor doen.
VI. De uitzendingen van het Programma zullen uitsluitend worden uitgevoerd conform de geldende Mediarechtelijke wet- en regelgeving op het gebied van reclame en sponsoring. Deze normen houden onder meer in dat tijdens de uitzendingen van het Programma geen producten en/of merken van de Sponsor of eventuele andere sponsors mogen worden aangeprezen, noch op een, gezien de aard en de context van het Programma, overdreven of overdadige wijze, tonen en/of noemen van de producten en/of diensten en/of de Sponsor.

3. Sponsor items op locatie

I. LXRY TV bepaalt bij uitsluiting de duur van het (mogelijke) Sponsor item dat wordt uitgezonden in het Programma. Dat kan langer of korter zijn dan de minuten die zijn opgenomen in de overeenkomst. Welke minuten altijd een indicatie betreffen en is afhankelijk van de redactionele inhoud van het Programma.
II. LXRY TV bepaalt bij uitsluiting in welke aflevering het (mogelijke) Sponsor item wordt uitgezonden en heeft ten alle tijde het recht om het (mogelijke) Sponsor item in een eerdere of latere aflevering van het Programma uit te zenden.
III. LXRY TV maakt ten behoeve van het (mogelijke) Sponsor item een afspraak met de Sponsor om op locatie dit item te filmen. Sponsor heeft het recht om deze afspraak één keer te verzetten. Indien Sponsor meer dan één keer de afspraak wenst te verzetten, behoudt LXRY TV zich het recht voor om het (mogelijke) Sponsor item niet meer in het draaischema van het Programma in te passen en kan LXRY TV vervolgens niet meer garanderen dat het (mogelijke) Sponsor item gedraaid en uitgezonden kan worden. Dit laat de betalingsverplichtingen van de Sponsor zoals opgenomen in de Sponsorovereenkomst overigens onverlet.
IV. LXRY TV heeft een halve draaidag voor het filmen van een (mogelijk) Sponsor item op locatie. Opname gebeurt op één draailocatie in Nederland. Indien Sponsor wenst dat er op meerdere locaties gefilmd wordt en/of op een locatie buiten Nederland, dan komen de extra productiekosten voor rekening van de Sponsor. Deze (mogelijke) extra productiekosten worden rechtstreeks door LXRY TV in rekening gebracht bij de Sponsor.

4. Internetsite

I. LXRY.NL/TV is een Programma-ondersteunende website die de kijker informeert over het Programma, de uitzendtijden en de rol van Sponsoren. De website bevat uitsluitend redactionele informatie en daarnaast kunnen kijkers op de website informatie lezen over de diensten en/of producten die in het Programma te zien zijn.
II. Gedurende de looptijd van het Programma zal er een link op LXRY.NL/TV worden geplaatst naar een door de Sponsor te bepalen pagina op een website van de Sponsor.

5. Financiële condities

I. De Sponsor zal de facturen steeds aan LXRY TV voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
II. Indien de factuur geen betalingstermijn bevat of indien de datum van de factuur niet vaststaat, moet de betaling binnen 30 dagen na ontvangen van de diensten (of prestatie) worden voldoen.
III. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Sponsor automatisch in verzuim. Vanaf de dag van verzuim is Sponsor een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, te berekenen tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand wordt berekend. Indien Sponsor jegens LXRY TV in verzuim is, is hij verplicht LXRY TV de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.

6. Verzekering

Materialen van Sponsor en/of derden, alsmede transport, vertraging, verlies, diefstal, schade en waardevermindering daarvan, persoonlijk letsel en gevolgschade zijn niet door de verzekering van LXRY TV gedekt. LXRY TV adviseert Sponsor nadrukkelijk de hiervoor benodigde verzekeringen zelf af te sluiten.

  1. Duur van de overeenkomst
    Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening en eindigt een week na de eerste uitzending van de laatste aflevering van de betreffende serie van het Programma, behoudens de bepalingen die uit hun aard de strekking hebben van kracht te blijven na uitvoering van de overeenkomst.
  2. Annulering Sponsor
    Na ondertekening van de sponsorovereenkomst is de Sponsor sowieso verplicht het item af te nemen. Mocht de Sponsor het item(s) niet voor de afgesproken uitzenddatum kunnen realiseren en of afnemen dan is LXRY TV bevoegd om 100% van de totale som zoals overeengekomen in de sponsorovereenkomst in rekening te brengen.

9. Rechten

I. Alle intellectuele eigendomsrechten op het Programma en de in artikel 4 genoemde website (waaronder begrepen auteurs- en merkrechten) berusten volledig bij LXRY TV. Eventuele inkomsten uit exploitatie van het Programma en de website komen toe aan LXRY TV.
II. Het is de Sponsor in principe toegestaan om het voor het Programma (mogelijk) geproduceerde Sponsor-item gedurende één jaar voor commerciële en/of andere doeleinden rechtenvrij te gebruiken, tenzij dit in strijd zou zijn of komen met de (mediarechtelijke) wet- en regelgeving en/of de door LXRY TV met SBS gemaakte afspraken. Het is de Sponsor niet toegestaan om dit geluids- en beeldmateriaal voor commerciële en/of andere doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LXRY TV BV Sponsor vrijwaart LXRY TV BV volledig voor aanspraken en/of schade van derde(n) ter zake het gebruik door Sponsor van dit geluids- en beeldmateriaal.
III. Het is de Sponsor uitdrukkelijk niet toegestaan om het voor het Programma (mogelijk) geproduceerde Sponsor-item te gebruiken ten behoeve van uitzending in een ander televisieprogramma.
IV. De Sponsor garandeert dat voor zover zij concrete voorstellen doet ter zake van de inhoud van het Programma en/of geluids- en beeldmateriaal, logo’s, (andere) producten of door haar ter beschikking gestelde personen, zoals genoemd in artikel 2 lid V, aanlevert, het voorgestelde en aangeleverde niets inhoudt dat een schending vormt van enig aan een derde(n) toebehorend auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom en ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden, en vrijwaart LXRY TV BV en SBS voor (schade)claims en/of andere aanspraken van derden in verband met het gebruik en/of uitzending daarvan en daaruit voortvloeiende schade.

10. Publiciteit

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LXRY TV BV en SBS is het de Sponsor niet toegestaan in haar uitingen naar LXRY TV en/of het Programma en/of SBS te verwijzen.

11. Overige bepalingen

I. Wijziging van deze overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk en door de daartoe bevoegde personen worden overeengekomen.
II. Partijen verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen, uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij waarop de informatie betrekking heeft aan een derde ter beschikking te stellen.
III. Het is partijen niet toegestaan enigerlei rechten en/of verplichtingen die uit de onderhavige overeenkomst voortvloeien, aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
IV. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
V. Alle geschillen die direct of indirect verband houden met het in deze overeenkomst bepaalde zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter te Amsterdam.