Algemene voorwaarden

LXRY Magazine


 LXRY.NL | LXRY TV |  LXRY TV (English) | LXRY GiveawayMasters of LXRY | Masters of LXRY (English)

1. Definities

 • Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau een Opdracht plaatst bij LXRY Media Group BV;
 • Advertentie: de reclame-uiting of -boodschap ten behoeve van een Adverteerder;
 • Advertentiecontract: elke overeenkomst tussen LXRY Media Group BV en Adverteerder of Mediabureau, aangegaan ter zake de levering van Diensten;
 • Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld;
 • Advertorial: reclame-uiting of -boodschap met een redactioneel en commercieel karakter;
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Advertentie Voorwaarden;
 • Diensten: de door LXRY Media Group BV aan Adverteerder op basis van de Opdracht te leveren diensten. Onder de Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in een magazine, op een Website of via een ander medium van LXRY Media Group BV, dan wel een medium waarbij LXRY Media Group BV gerechtigd is via dat medium de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander medium via een Website, een magazine of ander            medium, de sponsoring van door LXRY Media Group BV georganiseerde evenementen;
 • Digitale Diensten: de door LXRY Media Group BV online te leveren diensten, waaronder in ieder geval het aanbieden van advertentieruimte op een Website, het plaatsen van links naar websites of een ander medium op een Website.
 • Herplaatsing: elke volgende levering van een Dienst met betrekking tot dezelfde Advertentie;
 • Inleverdatum: uiterste datum waarop LXRY Media Group BV nog druk gereed materiaal van Adverteerder voor een specifieke advertentieplaatsing accepteert;
 • Mediabureau: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig krachtens last of volmacht van een Adverteerder met LXRY Media Group BV een          Advertentiecontract sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden    mede voor zichzelf aanvaardt;
 • Opdracht: de opdracht tot verlening van Diensten;
 • Opdrachtgever: Adverteerder en of het Mediabureau;
 • Partijen: Opdrachtgever en LXRY Media Group BV tezamen;
 • Plaatsingskosten: de door de Opdrachtgever na aftrek van kortingen, netto verschuldigde vergoeding voor de geleverde Diensten exclusief productiekosten;
 • LXRY Media Group BV (hierna genoemd: ‘LMG’): de navolgende tot de LXRY Media Group

BV behorende vennootschappen: LXRY Media Group BV, gevestigd te Amstelveen en    kantoorhoudende te (1182 AL) Amstelveen, aan Amstelzijde 87, ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel te Amsterdam onder 57446601,

 • Sluitingsdatum: uiterste datum waarop LXRY Media Group BV nog Opdrachten van Adverteerder voor specifieke te leveren Diensten accepteert;
 • Website: een door LXRY Media Group BV aangeboden website, mobiele website, applicatie of ander digitaal medium dat LXRY Media Group BV bezit en/of exploiteert;

2. Toepasselijkheid

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentiecontracten tussen LMG en Opdrachtgever, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Deze Algemene Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van het Advertentiecontract tussen LMG en Opdrachtgever.
 • LMG heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Advertentiecontracten. Met het geven van nieuwe Opdrachten (Herplaatsingen daar mede onder begrepen) door de Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen LMG en Opdrachtgever worden afgeweken.
 • LMG wijst de toepassing van enige (algemene) Voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.
 • In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, het Advertentiecontract en/of andere Voorwaarden waarnaar in deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt tussen deze Voorwaarden de volgende rangorde. Het Advertentiecontract prevaleert boven de Algemene Voorwaarden, welke op hun beurt prevaleren boven eventuele andere van toepassing verklaarde Voorwaarden.

3. Aanbod en totstandkoming

 • Het Advertentiecontract komt tot stand door een schriftelijke acceptatie door de Opdrachtgever van een door LMG verstrekte schriftelijke contract of door een mondelinge acceptatie.
 • LMG kan op verzoek van de Opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken tot levering van Diensten. De offerte is geldig voor de termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen, zal de offerte veertien (14) dagen geldig zijn.
 • LMG kan op verzoek van de Opdrachtgever een Optie verlenen op de levering van een Dienst. LMG is te allen tijde gerechtigd om verleende Opties te annuleren zonder opgave van redenen.
 • De mogelijkheid om Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een magazine is beperkt en kan per magazine-titel en per editie verschillen.
 • Diensten waarbij bijzondere kleuren, zoals onder andere goud en zilver, in de Advertentie zijn verwerkt, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering mogelijk. Voor de bijzondere kleuren gelden aparte tarieven.

4. Voorschriften aanlevering

 • Indien Opdrachtgever aan LMG niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Advertentiemateriaal en/of -materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft LMG het recht aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.
 • Het Advertentiemateriaal moet in het bezit van LMG zijn voor de door LMG vastgestelde Inleverdatum van het betrokken magazine. LMG behoudt zich het recht voor om Advertentiemateriaal dat na de Inleverdatum in het bezit van LMG is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten, dan wel haar recht om extra kosten in rekening te brengen indien wel kan worden geplaatst.
 • Advertentiemateriaal dient via materiaal@LXRY.nl te worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de specificaties die vermeld zijn in de brochure.
 • LMG neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. LMG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid.

5. Afwijzing/opschorting

 • LMG is te allen tijde gerechtigd een Advertentie te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het magazine en/of de Website waarin de Advertenties geplaatst zouden worden dan wel andere zwaarwegende redenen van de kant van LMG.
 • LMG behoudt zich daarnaast het recht de Advertentie te weigeren indien het strijdigheid met de wet- en regelgeving (artikel 6) en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door LMG (artikel 4). Weigering tot levering van de Diensten op bovenstaande gronden (artikel 5.1 en dit artikel 5.2) laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen Diensten (Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.
 • In geval de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Advertentie Voorwaarden vermelde of met LMG overeengekomen Voorwaarden, is LMG gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel het Advertentiecontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

6. Garantie/vrijwaring door Opdrachtgever

 • Opdrachtgever staat ervoor in dat de bij LMG aangeleverde Advertenties voldoen aan wet- en regelgeving. LMG heeft het recht om de Diensten waaronder plaatsing van de Advertentie(s) die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoet (voldoen) te weigeren, Opdrachtgever blijft in dat geval jegens LMG gehouden om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen.
 • De Opdrachtgever vrijwaart LMG, alsmede voor haar werkzame derden, voor alle schade en/of claims van derden verband houdende met of voortvloeiende uit: (a) het gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever/Adverteerder; en (b) het handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever/Adverteerder in strijd met het bepaalde in het Advertentiecontract en deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever stelt LMG en voor haar werkzame derden in bovenstaande gevallen daarnaast schadeloos voor kosten, schaden en interesten die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten.
 • Indien de aangeleverde Advertentie (een verwijzing naar) een door de Adverteerder georganiseerd kansspel bevat, dan dient Adverteerder daarbij de Wet op de Kansspelen en de Code Promotionele Kansspelen na te leven. Alsdan is Adverteerder tevens aansprakelijk voor de afdracht van de kansspelbelasting en vrijwaart LMG ter zake voor aanspraken van de Belastingdienst.

7. Uitvoering Opdracht Verplichtingen LMG

 • LMG zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Opdracht. LMG verplicht zich om de afspraken in de Opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
 • LMG behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder het Advertentiecontract, waaronder het niet nakomen van de verplichtingen als opgenomen in dit artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. LMG is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.
 • LMG streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan bij de levering van Diensten geen exacte reproductie garanderen. Opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen. Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de reproductiekwaliteit zal door de drukkerij, in opdracht van LMG, een proef worden vervaardigd. Uitsluitend deze proef dient als uitgangspunt om de reproductiekwaliteit te beoordelen.
 • LMG is gerechtigd om Diensten die voor een bepaalde editie van een magazine zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat magazine te verplaatsen.
 • Eventuele klachten ten aanzien van door LMG geleverde Diensten over onder andere de wijze van reproduceren van het Advertentiemateriaal, plaatsing van de Advertentie en/of kleurkwaliteit dienen binnen 21 kalenderdagen na verschijningsdatum van het betreffende magazine, of de eerste vertoning online schriftelijk aan LMG ter kennis te zijn gebracht.
 • Adverteerder zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in het Advertentiecontract. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in het Advertentiecontract, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Het is Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:

(a) het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;

(b) het doen van onrechtmatige uitlatingen;

(c) het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastigvallen van personen;

(d) het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;

(e) het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten die de werking van de door LMG aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;

(f) het aannemen van een valse identiteit;

(g) het beperken van derden in de mogelijkheid de door LMG aangeboden diensten en/of het internet te gebruiken.

8. Tarieven

8.1  Op iedere Opdracht zijn van toepassing de tarieven die door LMG op het moment of gedurende de periode van de levering van Diensten worden gehanteerd met betrekking tot de Diensten. Hiernaast kan LMG Advertentievormen hanteren waarbij geen standaard vastgestelde tarieven gelden, maar een daarbij van geval tot geval te bepalen prijs.

8.2  Ten aanzien van de Diensten worden de Advertentietarieven door middel van brochures gepubliceerd.

8.3  LMG behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met de Opdrachtgever overeengekomen Opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Opdrachtgever heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de Opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.

9. Vergoeding en betaling

 • De Opdrachtgever zal voor de door LMG geleverde Diensten de in het Advertentiecontract vermelde vergoeding betalen, op de in het Advertentiecontract aangewezen wijze. Betaling van de Diensten geschiedt achteraf, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

LMG kan daarbij bedingen dat zij het recht heeft voorschotbedragen in rekening te brengen. Alle in het Advertentiecontract/ Opdracht vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

 • LMG zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen. De verzending van de facturen geschiedt per post of digitaal. De Opdrachtgever zal de facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Opdrachtgever de facturen niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 • Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso, dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om door LMG onterecht geïncasseerde bedragen binnen de weigeringstermijn van vijf (5) dagen terug te (doen) boeken.
 • Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso en een incasso kan niet worden uitgevoerd, dan worden administratiekosten ter grootte van 2% van de factuurwaarde, met een minimum van € 20 (twintig Euro) (exclusief BTW) per factuur in rekening gebracht.
 • De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan LMG verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door LMG aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen.
 • Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is LMG gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke toeslag bestaat uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, sinds 1 juli 2013 is dat 8,5% met een minimum van 13,50 euro per factuur. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepen incassokosten, die minimaal 15% van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 115,00 per factuur, voor rekening van de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever is gedurende 30 kalenderdagen na factuurdatum bevoegd ter zake die nota bij LMG te reclameren. Dit kan alleen schriftelijk. Na die termijn vervalt die bevoegdheid. Bij verschil van mening over een onderdeel van een verzonden factuur is de Opdrachtgever verplicht tot tijdige betaling van die onderdelen van de factuur waarover geen verschil van mening bestaat. Op die onderdelen is het bepaalde in dit artikel 9 onverkort van toepassing. Zolang de Opdrachtgever het Advertentiecontract dan wel de opdracht tot het verlenen van Diensten niet heeft getekend, is hij niet bevoegd tot reclamering ter zake nota’s uit hoofde van dat Advertentiecontract of die Opdracht.
 • Indien voor het vaststellen van de vergoeding gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van LMG leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen LMG en Opdrachtgever gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van LMG leidend voor de vaststelling van de vergoeding.
 • Als de Diensten bestaan uit het plaatsing van een Advertentie op een specifieke/speciale positie of andere uiting waarvoor LMG in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Opdrachtgever betaald worden.

10. Annulering

10.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de samenwerking eenzijdig te beëindigen na het tekenen van de overeenkomst.

10.2 Als de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke/speciale positie of andere uiting waarvoor LMG in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moeten extra kosten door Opdrachtgever worden betaald.

10.3 Bij annulering door Opdrachtgever van de door LMG te leveren Digitale Diensten, is Opdrachtgever alle kosten die LMG reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Opdrachtgever verschuldigd.

11. Aansprakelijkheid

11.1     LMG voert de Opdrachten en door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. LMG is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentiecontract of de Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van LMG. Onverminderd het bovenstaande kan LMG geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, noch voor de eventuele aantasting daarvan als gevolg van andere sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, die in de nabijheid daarvan zijn meegehecht, opgeplakt of aangebracht.

11.2     De aansprakelijkheid van LMG gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van de Diensten, zoals overeengekomen met de Opdrachtgever, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die Diensten conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin LMG zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.

11.3     De Opdrachtgever draagt het risico van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Opdrachtgever door LMG.

11.4     LMG is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en diens contractspartijen.

 

12. Overmacht

12.1     Partijen zijn niet gehouden tot het tijdig nakomen van een of meer verplichtingen onder de Opdracht indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop LMG of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

12.2     Zodra de situatie van overmacht langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Opdracht per omgaande schriftelijk te beëindigen.

12.3     Als LMG door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie een advertentieopdracht dan wel een opdracht tot meehechten c.q. opplakken van een Pluspropositie uit te voeren, dan heeft LMG het recht om de uitvoering van die Opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is LMG verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

 

13. Duur ontbinding

13.1     Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in het Advertentiecontract, gaat de contracttermijn in op de datum dat het contract is getekend.

13.2     Beide Partijen zijn gerechtigd om de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

(a) de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;

(b) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;

(c) de andere Partij in surseance van betaling verkeert;

(d) er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd;

(e) de andere Partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt, waaronder voor LMG onder meer wordt verstaan het staken van een Magazine titel of het sluiten van de Website ten aanzien waarvan de Opdracht is verstrekt;

(f) de levering van de overeengekomen Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en

(g) de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Advertentiecontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.

13.4     LMG is gerechtigd om de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door LMG.

14. Intellectuele Eigendom

14.1     De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die LMG in het kader van de Opdracht levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij LMG of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever verleent LMG aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.

14.2     Het auteursrecht, of enig ander intellectuele eigendomsrecht op door of namens LMG geproduceerde voorstellen, concepten, redactionele bijdragen, producten of andere onderdelen van haar Diensten berust bij LMG, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de directe bijdrage van de Opdrachtgever aan de ontwikkeling van wezenlijk belang is geweest. Indien Opdrachtgever het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht van LMG schendt, zal Opdrachtgever zonder meer aan LMG een boete verschuldigd zijn ter grootte van de door Opdrachtgever aan LMG ter zake van de Diensten verschuldigde vergoeding met een minimum van € 25.000 (vijfentwintigduizend Euro). Daarnaast zal Opdrachtgever de werkelijk door LMG geleden schade vergoeden.

14.3     De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die de Opdrachtgever aan LMG verstrekt in het kader van de Opdracht, blijven berusten bij de Opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door LMG verleent de Opdrachtgever aan LMG gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart LMG voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door LMG van de door de Opdrachtgever aan LMG verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

15. Privacy/cookies

15.1     LMG zal de Diensten aanbieden en de gegevens van de Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van LMG. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan LMG voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid verwerken van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever.

15.2     Persoonsgegevens die als onderdeel van de Opdracht worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van LMG, tenzij LMG en Opdrachtgever afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit aangaande deze persoonsgegevens.

16. Geheimhouding

16.1     Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en de duur van de Opdracht. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Opdracht voort.

16.2     Bovenstaande geheimhoudingsplicht bestaan niet indien en voor zover:

(a) een Partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;

(b) de informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet; en

(c) ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie.

17. Overige bepalingen

 • De inhoud van de Opdracht en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Opdracht.
 • LMG mag bij de uitvoering van de Opdracht naar eigen inzicht derden inschakelen.
 • Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de Opdracht over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. LMG mag          haar rechten en verplichtingen uit de Opdracht wel overdragen aan een groepsmaatschappij,       zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. LMG zal de            Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en
 • Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of          internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene            Voorwaarden of de Opdracht onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen    Partijen nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige          bepaling in overeenstemming zijn.
 • In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en de Opdracht, prevaleert hetgeen is neergelegd in de Opdracht.

18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

18.1     Op deze Algemene Voorwaarden en alle Opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2     Geschillen voortvloeiend uit de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden zullen, indien tussen LMG en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 5 april 2019.