Algemene voorwaarden

Bezoekers van Masters of LXRY


 LXRY.NL | LXRY Magazine | LXRY TV |  LXRY TV (English) | LXRY GiveawayMasters of LXRY | Masters of LXRY (English)

1. Definities

In deze Algemene termen en Voorwaarden voor Bezoekers worden de navolgende definities gehanteerd:

 • Artikel: een artikel met de Algemene termen en Voorwaarden voor Bezoekers;
 • De Algemene termen en Voorwaarden voor Bezoekers: deze Algemene termen en Voorwaarden gelden voor Bezoekers van Masters of LXRY;
 • Organisatie: het uitvoerende team van Masters of LXRY;
 • Evenement: een evenement georganiseerd door Masters of LXRY in een respectieve hal. Referenties naar het “Evenement” zijn verondersteld als referenties naar elk relevant evenement van Masters of LXRY;
 • Hal: de locatie waar het evenement plaatsvindt, RAI Amsterdam, Nederland, of elk ander vergelijkbare plek waar een evenement plaats kan vinden van tijd tot tijd;
 • Bestuur: de CEO van Masters of LXRY en zijn personeel;
 • Deelnemer: een exposant die een stand huurt van Masters of LXRY op het Evenement;
 • Masters of LXRY: Europa’s grootste en meest prestigieuze premium lifestylebeurs van Europa, met een geregistreerd hoofdkantoor in Amstelveen, Nederland;
 • Pijlers LXRY Media Group: Alle media waarmee LXRY Media Group informatie met betrekking tot de beurs openbaar maakt, waaronder LXRY.NL, LXRY TV, geprint materiaal LXRY magazine, M Magazine en sociale media.
 • Screening commissie: de commissie die beslist tot toelating van het Evenement;
 • Bezoeker: een persoon of legale entiteit die het Evenement bezoekt in de Hal, behalve als deze persoon of entiteit een Deelnemer of leverancier van Masters of LXRY betreft, en alleen in deze rol aanwezig is;

2. Rol van Masters of LXRY

2.1 Met het organiseren van het Evenement, is Masters of LXRY’s doel om te dienen als een platform en als bemiddelaar, om aantrekkelijke condities te creëren voor Bezoekers en Deelnemers voor het bekijken, tentoonstellen, het kopen en verkopen van producten of diensten.

2.2 Masters of LXRY heeft geen belang bij enig eigendom in producten of diensten die tentoon worden gesteld bij het Evenement, en heeft geen interesse als verkoper of koper van de producten of diensten tentoon gesteld te worden bij het Evenement. Bovendien, is Masters of LXRY niet betrokken in het proces van kopen of verkopen van producten en diensten tijdens het evenement. Evenzo, verleent Masters of LXRY geen transportdiensten en is niet verantwoordelijk voor het transport van de producten of diensten van en naar het Evenement.

2.3 Bij het nastreven van de doelstellingen in paragraaf 1 van dit artikel, is Masters of LXRY dankzij de Screening commissie verantwoordelijk voor de selectie van de Deelnemers die toestemming hebben tot het tentoonstellen van producten en diensten op het Evenement. Echter, ligt de volledige verantwoordelijkheid voor het proces van tentoonstellen, kopen en verkopen van producten en diensten bij de verkopende Deelnemer en Bezoeker die een product of dienst koopt. Bezoekers worden aangespoord om met zorgvuldigheid te handelen en passende vragen te stellen om juiste informatie te vergaren en hun eigen professionele adviseurs te raadplegen. Masters of LXRY is op geen enkele manier aansprakelijk voor handel of nalatigheden die toe te schrijven zijn aan een Deelnemer en / of voor producten of diensten die op het Evenement worden getoond.

3. Acceptatie van het reglement

De Algemene termen en Voorwaarden voor Bezoekers gelden tot alle legale relaties tussen Masters of LXRY en de Bezoeker van het Evenement, en al zijn acties gerelateerd tot een legale relatie. Bij het kopen van een ticket, of accepteren van een uitnodiging, en het bezoeken van het Evenement, accepteert de bezoeker deze Algemene termen en Voorwaarden voor Bezoekers.

4. Verkoop van tickets

4.1 Masters of LXRY is op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten die gemaakt zijn door derde partijen met betrekking tot aanbiedingen, communicatie of andere informatie met betrekking tot content, looptijd, en organisatie van het evenement, of voor fouten van derde partijen in het verstrekken van informatie over de ticketprijzen, voor verkoop van de tickets en/of incorrecte of niet duidelijke informatie met betrekking tot de onderwerpen van Artikel 1.

4.2 Voor tickets van het evenement is geen terugbetaling mogelijk.

4.3 Masters of LXRY staat niet toe dat toegangskaarten worden verkocht of doorverkocht anders dan door Masters of LXRY rechtstreeks of door een Masters of LXRY aangewezen verkoper of distributeur van toegangsbewijzen.

4.4 Bezoekers mogen geweigerd worden bij toegang tot het evenement als de toegangskaarten waren verkregen door andere kanalen dan door diegene die daar van zijn voorzien in paragraaf 3 van dit artikel.

4.5 Tickets van het evenement zijn persoonlijk als de naam van de bezoeker is geprint op het toegangskaart. Bezoekers kunnen gevraagd worden om een geldig identiteitsbewijs te laten zien.

5. Afzegging, beëindiging, uitstellen of aanpassing

5.1 Masters of LXRY kan het Evenement annuleren, uitstellen of de werking ervan aanpassen (met inbegrip van, hoewel niet beperkt tot het verkorten van de duur van het Evenement of het veranderen van de locatie), indien Masters of LXRY dergelijke actie noodzakelijk acht.

5.2 Dergelijke acties kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van overmacht (met inbegrip van, hoewel niet beperkt tot oorlog, politieke onrust, staking, overstroming, brand, diefstal, uitval van transportfaciliteiten of onbeschikbaarheid van de Hal of een groot deel daarvan), een bestelling door overheidsinstanties of enige andere gebeurtenis die niet te wijten is aan Masters of LXRY en Masters of LXRY voorkomt of hindert bij het organiseren of uitvoeren van het Evenement in de normale gang van zaken.

5.3 Indien het Evenement wordt geannuleerd, uitgesteld of aangepast, zal Masters of LXRY worden ontheven van zijn plicht om de betreffende verplichtingen uit te voeren en Bezoekers zullen geen recht hebben op compensatie voor enig verlies of schade.

6. Bezoek aan het Evenement

6.1 Door het bijwonen van het Evenement, accepteren en onderwerpen Bezoekers zichzelf tot Masters of LXRY’s zijn regels en veiligheidsvoorschriften. Bezoekers moeten voldoen aan de instructies die gegeven worden door beveiliging en andere officiële ambtenaren van Masters of LXRY of partijen die betrokken zijn bij Masters of LXRY.

6.2 Bezoekers die handelen op een wijze die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving, de regels van Masters of LXRY als bedoeld in het eerste lid van dit artikel en andere voorschriften uit deze Bezoekersvoorwaarden en / of Bezoekers van wie het gedrag op het Evenement aanleiding geeft tot te goeder trouw ingediende klachten van andere Bezoekers, Deelnemers, het Bestuur of het Management, kan door Masters of LXRY onmiddellijk van het Evenement worden verwijderd en kan verdere en / of toekomstige toegang tot een Evenement worden ontzegd, zonder recht op restitutie van de toegangsprijs of andere kosten, en kan door Masters of LXRY aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden verlies of schade. Masters of LXRY heeft het recht om een Bezoeker van het Evenement te verwijderen en / of verdere toegang tot een Evenement te ontzeggen, als een Bezoeker, tijdens het bezoeken van het Evenement of anderszins, een of meer toepasselijke wettelijke bepalingen schendt, of als Masters of LXRY te goeder trouw reden heeft om op een dergelijke overtreding te anticiperen. Het is het recht van Masters of LXRY om in alle omstandigheden de reputatie van het Evenement, Masters of LXRY of een van de Deelnemers te beschermen. Masters of LXRY kan een persverklaring afgeven, of zich op een andere manier uiten in publiciteit, op elk moment dat Masters of LXRY geschikt acht, om het ordelijke verloop van het Evenement te handhaven. Masters of LXRY is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door bezoekers als gevolg van acties die Masters of LXRY hebben ondernomen in overeenstemming met het voorgaande.

6.3 Bezoekers zijn onder andere niet toegestaan om:
a. goederen aan te bieden voor verkoop of gratis goederen te distribueren aan derden tijdens het Evenement; grote honden of andere dieren mee te nemen naar het evenement, met uitzondering van dienstdieren voor bezoekers met een handicap, maar alleen met toestemming van Masters of LXRY;
b. voedsel en / of dranken mee te nemen naar het evenement;
c. grote tassen (groter dan 30 x 40 centimeter), rugzakken en parasols mee te nemen naar het evenement;
d. luxeproducten in tassen of etuis mee te nemen naar het evenement, bijvoorbeeld voor taxatie, verkoop of te koop aanbieden, zonder de producten te melden voordat ze het evenement betreden;
e. organiseren of deelnemen aan niet-officiële rondleidingen;
f. voorwerpen of substanties naar het evenement brengen die, naar de mening van het Bestuur van Masters of LXRY, gevaarlijk zijn of overlast bij andere personen kunnen veroorzaken;
g. roken in het evenement buiten de aangegeven rookruimtes;

6.4 Bezoekers mogen tijdens het evenement geen opnameapparatuur gebruiken, tenzij uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven door het Bestuur en de Deelnemers of Bezoekers in kwestie. Het Bestuur kan beslissen dat het gebruik van opnameapparatuur alleen is toegestaan door Masters of LXRY als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld dat de Bezoeker wordt begeleid door een Masters of LXRY-medewerker of -vertegenwoordiger. Geen uitschuifbare camera-apparaten of video-opnamen zijn toegestaan. Het Bestuur van Masters of LXRY is gerechtigd om te eisen dat Bezoekers opnameapparatuur in de opslag opbergen tijdens hun bezoek aan het Evenement als opnameapparatuur wordt gebruikt die in strijd is met deze voorschriften. Bezoekers die weigeren mee te werken, kunnen verdere en / of toekomstige toegang tot het Evenement worden ontzegd zonder recht te hebben op restitutie van de toegangsprijs of andere kosten. Masters of LXRY is niet aansprakelijk voor verlies of schade met betrekking tot opgeslagen opnameapparatuur;

6.5 Masters of LXRY behoudt zich het recht voor om video-, fotografische en / of geluidsopnamen van het evenement te maken of in dienst te nemen. Door deze Bezoekersvoorwaarden te accepteren, geeft een bezoeker Masters of LXRY toestemming om elk beeld van de Bezoeker te gebruiken voor de doeleinden van de promotionele activiteiten van het evenement. Elke uitzondering op het voorgaande moet schriftelijk worden goedgekeurd door Masters of LXRY.

7. Veiligheid en beveiliging reglement

Het Bestuur van Masters of LXRY kan bevelen dat Bezoekers een geldig identiteitsbewijs kunnen aantonen en/of de tassen en koffers gedragen door de Bezoekers doorzocht kunnen worden. Bezoekers kan gevraagd worden om zich te melden bij een instantie door speciaal opgeleid personeel om mee te doen aan een body search. Bezoekers die weigeren mee te werken, kunnen verdere toegang tot het Evenement worden ontzegd zonder recht te hebben op terugbetaling van de prijs van de toegangsbewijzen of andere kosten.

8. Masters of LXRY beurscatalogus ‘M Magazine’

8.1 Alle informatie over Deelnemers in de Masters of LXRY beurscatalogus ‘M-Magazine’ in het bijzonder, maar niet beperkt tot, informatie over de beschrijving – wordt gegeven namens, en is de exclusieve verantwoordelijkheid van, de toepasselijke Deelnemer. Masters of LXRY kan daarom niet instaan voor de juistheid van dergelijke informatie verstrekt in ‘M Magazine’. Masters of LXRY beveelt aan dat bezoekers onafhankelijk advies inwinnen over het onderwerp waarnaar hierboven in deze paragraaf 1 wordt verwezen door hun eigen professionele adviseurs alvorens een aankoop bij een Deelnemer te doen.

8.2 Bovendien is Masters of LXRY niet aansprakelijk voor incorrecte, onvolledige of ontbrekende vermeldingen of vermeldingen in ‘M Magazine’ die inbreuk maken op rechten van derden.

9. Klachten en vorderingen

9.1 Een claim van een Bezoeker zal alleen worden overwogen door Masters of LXRY indien deze schriftelijk is ontvangen bij het Bestuur in elk geval binnen vier (4) weken na het plaatsvinden van de gebeurtenis waarop de claim is gebaseerd. Klachten of claims die het Bestuur na deze periode ontvangt, worden door Masters of LXRY niet geaccepteerd.

9.2 Klachten en omstandigheden met betrekking tot handelingen of nalatigheden van derden of buiten de controle van Masters of LXRY resulteren niet in claims of enige verplichting van Masters of LXRY om een vergoeding te betalen. Klachten met betrekking tot derden dienen rechtstreeks aan de betrokken derde(n) te worden gericht. Masters of LXRY zal op verzoek de relevante naam- en adresgegevens van een Deelnemer aan een Bezoeker verstrekken.

10. Aansprakelijkheid van Masters of LXRY

10.1 In overeenstemming met artikel 2 hierboven, en in aanvulling op de beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de artikelen 2.3, 4.1, 4.4, 6.2, 6.4 en 8.2, zijn Masters of LXRY, haar werknemers en vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot de leden van de Screening commissie is op geen enkele manier aansprakelijk voor claims, acties, procedures, verliezen, aansprakelijkheden, schade, uitgaven en kosten in verband met de beschrijving van een product of dienst die naar de Hal is gebracht en / of voorgesteld op het Evenement en / of tentoongesteld door een Deelnemer aan het Evenement en / of door de Screening commissie. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijft uitsluitend bij de Deelnemer en bij het kopen van een product of dienst door de Bezoeker. Zoals hierboven vermeld, raadt Masters of LXRY aan dat Bezoekers onafhankelijk advies inwinnen bij hun eigen professionele adviseurs alvorens een aankoop te doen.

10.2 Bezoekers wonen het evenement op eigen risico bij. Masters of LXRY is niet aansprakelijk voor fysieke of andere verliezen of schade veroorzaakt door overmacht of derden, ongeacht of deze derden zijn gecontracteerd door Masters of LXRY, inclusief maar niet beperkt tot standbouwers, cateraars, editors / auteurs / camjo’s / fotografen van Pijlers van LXRY Media Group, veiligheidspersoneel, Deelnemers, andere Bezoekers en de Screening commissie of zijn leden.

10.3 Masters of LXRY of een van haar werknemers of agenten is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, om welke reden dan ook.

10.4 In elk geval is aansprakelijkheid door Masters of LXRY of een van haar werknemers of agenten beperkt tot de schadevergoeding waarvoor Masters of LXRY verzekerd is en tot het verzekerde bedrag.

11. Toepasselijk recht

11.1 De relatie tussen de Bezoeker en Masters of LXRY en alle geschillen die hieruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Partijen zullen proberen een geschil op te lossen tussen Masters of LXRY en een Bezoeker in verband met de huidige juridische relatie, of verdere relaties of daaruit voortvloeiende contracten. Totdat de bemiddeling is beëindigd, zal geen van beide partijen het geschil voorleggen aan een rechtbank, met uitzondering van claims of verzoeken met betrekking tot voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van rechten.

11.2 Als vast staat dat een geschil niet via bemiddeling kan worden opgelost, zal het geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

12. Diversen

12.1 Alle beslissingen die niet uitdrukkelijk in deze Bezoekersvoorwaarden zijn opgenomen, worden beslist door Masters of LXRY, alleen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

12.2 Ongeldigheid van een of meer van de bepalingen zoals uiteengezet in deze Bezoekersvoorwaarden zal niet tot gevolg hebben dat enige andere bepaling ongeldig wordt. Een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal – voor zover wettelijk toegestaan – worden omgezet in een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling van Masters of LXRY en die zou zijn bedongen door Masters of LXRY indien de oorspronkelijke bepaling was verlaten door Masters of LXRY vanwege de niet-toepasselijkheid, ongeldigheid of nietigheid. Voor zover nodig, gaat de Bezoeker akkoord met deze conversie.

12.3 De kopjes in deze Bezoekersvoorwaarden zijn alleen opgenomen ter referentie en zijn niet bedoeld voor interpretatiedoeleinden van enige clausule van deze Bezoekersvoorwaarden.