Algemene Voorwaarden LXRY TV 2016

LXRY.NL  |  LXRY Magazine  | LXRY TV (English) |  Masters of LXRY (English)  |  Masters of LXRY

1. Definities:
Programma: LXRY TV, het televisieprogramma dat People are Awesome (LXRY TV) produceert in opdracht van SBS, de zender waarop LXRY TV wordt uitgezonden.
Sponsor: degene die door een financiële en/of een bijdrage in natura LXRY TV sponsort.
2. Algemene bepalingen
I. People Are Awesome BV (LXRY TV) produceert in 2016 een reeks van 26 afleveringen, de eerste uitzending zal worden uitgezonden op 20 maart 2016. De uitzendingen van het Programma zullen plaatsvinden wekelijks op zondag in het timeslot van circa 11.00 uur tot en met circa 11.30 uur op SBS6. Het Programma heeft een lengte van circa 25 minuten netto per aflevering. Het Programma wordt herhaald op zondagnacht om circa 00.15 uur op SBS6.
II. Het (voorlopige) uitzendschema van het Programma geldt onder voorbehoud van wijzigingen, waaronder zenderwijzigingen. Mochten er wijzigingen in de programmering plaatsvinden, dan zal de Sponsor hierover door People Are Awesome BV (LXRY TV) op de hoogte worden gesteld. Indien het uitzendtijdstip en/of de zender wordt gewijzigd blijft de sponsorovereenkomst onverkort van kracht inclusief de daarin (mogelijk) opgenomen betalingsverplichting.
III. De creatieve invulling van het Programma en de Sponsoritems zal worden vastgesteld door het redactieteam van LXRY TV. De eindredactie en eindverantwoordelijkheid van het Programma berust te allen tijde bij het programmamanagement van de zender waarop het Programma zal worden uitgezonden.
IV. Indien en voor zover in het Programma redactionele aandacht aan de producten of diensten van de Sponsor mocht worden besteed, zal dit door de redactie van het Programma uitsluitend op een neutrale en natuurlijke manier geschieden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid VI: 1 x tonen van het merk of het logo, 1 x noemen van het merk. Er mag in het programma enkel worden verwezen naar de Programmawebsite LXRYTV.nl, en niet direct naar de url van de Sponsor.
V. In geval de redactie gebruik wil maken van de deskundigheid van een medewerker van de Sponsor, dan zal door middel van een ondertitel, de naam van de betreffende persoon worden vermeld en de functie die hij of zij bekleedt. De medewerker zal zich ten dienste van het Programma opstellen en slechts algemene informatie (zonder in de wijvorm te spreken) mogen geven. Daarbij zal de medewerker in geen geval promotie of aanprijzingen ten aanzien van de producten en/of diensten van de Sponsor doen.
VI. De uitzendingen van het Programma zullen uitsluitend worden uitgevoerd conform de geldende Mediarechtelijke wet- en regelgeving op het gebied van reclame en sponsoring. Deze normen houden onder meer in dat tijdens de uitzendingen van het Programma geen producten en/of merken van de Sponsor of eventuele andere sponsors mogen worden aangeprezen, noch op een, gezien de aard en de context van het Programma, overdreven of overdadige wijze, tonen en/of noemen van de producten en/of diensten en/of de Sponsor.
3. Sponsor items op locatie
I. LXRY TV bepaalt bij uitsluiting de duur van het (mogelijke) Sponsor item dat wordt uitgezonden in het Programma. Dat kan langer of korter zijn dan de minuten die zijn opgenomen in de overeenkomst. Welke minuten altijd een indicatie betreffen en is afhankelijk van de redactionele inhoud van het Programma.
II. LXRY TV bepaalt bij uitsluiting in welke aflevering het (mogelijke) Sponsor item wordt uitgezonden en heeft ten alle tijde het recht om het (mogelijke) Sponsor item in een eerdere of latere aflevering van het Programma uit te zenden.
III. LXRY TV maakt ten behoeve van het (mogelijke) Sponsor item een afspraak met de Sponsor om op locatie dit item te filmen. Sponsor heeft het recht om deze afspraak één keer te verzetten. Indien Sponsor meer dan één keer de afspraak wenst te verzetten, behoudt LXRY TV zich het recht voor om het (mogelijke) Sponsor item niet meer in het draaischema van het Programma in te passen en kan LXRY TV vervolgens niet meer garanderen dat het (mogelijke) Sponsor item gedraaid en uitgezonden kan worden. Dit laat de betalingsverplichtingen van de Sponsor zoals opgenomen in de Sponsorovereenkomst overigens onverlet.
IV. LXRY TV heeft een halve draaidag voor het filmen van een (mogelijk) Sponsor item op locatie. Opname gebeurt op één draailocatie in Nederland. Indien Sponsor wenst dat er op meerdere locaties gefilmd wordt en/of op een locatie buiten Nederland, dan komen de extra productiekosten voor rekening van de Sponsor. Deze (mogelijke) extra productiekosten worden rechtstreeks door LXRY TV in rekening gebracht bij de Sponsor.
4. Internetsite
I. LXRYTV.nl is een Programma-ondersteunende website die de kijker informeert over het Programma, de uitzendtijden en de rol van Sponsoren. De website bevat uitsluitend redactionele informatie en daarnaast kunnen kijkers op de website informatie lezen over de diensten en/of producten die in het Programma te zien zijn.
II. Gedurende de looptijd van het Programma zal er een link op LXRYTV.nl worden geplaatst naar een door de Sponsor te bepalen pagina op een website van de Sponsor.
5. Financiële condities
I. De Sponsor zal de facturen steeds aan LXRY TV voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
II. Indien de factuur geen betalingstermijn bevat of indien de datum van de factuur niet vaststaat, moet de betaling binnen 30 dagen na ontvangen van de diensten (of prestatie) worden voldoen.
III. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Sponsor automatisch in verzuim. Vanaf de dag van verzuim is Sponsor een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, te berekenen tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand wordt berekend. Indien Sponsor jegens LXRY TV in verzuim is, is hij verplicht LXRY TV de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
6. Verzekering
Materialen van Sponsor en/of derden, alsmede transport, vertraging, verlies, diefstal, schade en waardevermindering daarvan, persoonlijk letsel en gevolgschade zijn niet door de verzekering van LXRY TV gedekt. LXRY TV adviseert Sponsor nadrukkelijk de hiervoor benodigde verzekeringen zelf af te sluiten.
7. Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening en eindigt een week na de eerste uitzending van de laatste aflevering van de betreffende serie van het Programma, behoudens de bepalingen die uit hun aard de strekking hebben van kracht te blijven na uitvoering van de overeenkomst.
8. Annulering Sponsor
Na ondertekening van de sponsorovereenkomst is de Sponsor sowieso verplicht het item af te nemen. Mocht de Sponsor het item(s) niet voor de afgesproken uitzenddatum kunnen realiseren en of afnemen dan is LXRY TV bevoegd om 100% van de totale som zoals overeengekomen in de sponsorovereenkomst in rekening te brengen.

9. Rechten
I. Alle intellectuele eigendomsrechten op het Programma en de in artikel 4 genoemde website (waaronder begrepen auteurs- en merkrechten) berusten volledig bij LXRY TV. Eventuele inkomsten uit exploitatie van het Programma en de website komen toe aan LXRY TV.
II. Het is de Sponsor in principe toegestaan om het voor het Programma (mogelijk) geproduceerde Sponsor-item gedurende één jaar voor commerciële en/of andere doeleinden rechtenvrij te gebruiken, tenzij dit in strijd zou zijn of komen met de (mediarechtelijke) wet- en regelgeving en/of de door LXRY TV met SBS gemaakte afspraken. Het is de Sponsor niet toegestaan om dit geluids- en beeldmateriaal voor commerciële en/of andere doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van People Are Awesome BV (LXRY TV) Sponsor vrijwaart People Are Awesome BV (LXRY TV) volledig voor aanspraken en/of schade van derde(n) ter zake het gebruik door Sponsor van dit geluids- en beeldmateriaal.
III. Het is de Sponsor uitdrukkelijk niet toegestaan om het voor het Programma (mogelijk) geproduceerde Sponsor-item te gebruiken ten behoeve van uitzending in een ander televisieprogramma.
IV. De Sponsor garandeert dat voor zover zij concrete voorstellen doet ter zake van de inhoud van het Programma en/of geluids- en beeldmateriaal, logo’s, (andere) producten of door haar ter beschikking gestelde personen, zoals genoemd in artikel 2 lid V, aanlevert, het voorgestelde en aangeleverde niets inhoudt dat een schending vormt van enig aan een derde(n) toebehorend auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom en ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden, en vrijwaart People Are Awesome BV (LXRY TV) en SBS voor (schade)claims en/of andere aanspraken van derden in verband met het gebruik en/of uitzending daarvan en daaruit voortvloeiende schade.
10. Publiciteit
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van People Are Awesome BV (LXRY TV) en SBS is het de Sponsor niet toegestaan in haar uitingen naar LXRY TV en/of het Programma en/of SBS te verwijzen.
11. Overige bepalingen
I. Wijziging van deze overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk en door de daartoe bevoegde personen worden overeengekomen.
II. Partijen verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen, uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij waarop de informatie betrekking heeft aan een derde ter beschikking te stellen.
III. Het is partijen niet toegestaan enigerlei rechten en/of verplichtingen die uit de onderhavige overeenkomst voortvloeien, aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
IV. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
V. Alle geschillen die direct of indirect verband houden met het in deze overeenkomst bepaalde zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter te Amsterdam.

1. Definitions
Programme: LXRY TV, the television programme that LXRY TV produces on the instructions of SBS6, the channel on which LXRY TV is broadcast.
Sponsor: the party that sponsors LXRY TV by means of a financial and/or non-monetary contribution.
2. General provisions
I. In 2016, LXRY TV is producing a series of 26 episodes, the first of which will be broadcast on 20 March 2016 till 5 June 2016. And 18 September 2016 till 18 December 2016.  The Programme will be broadcast weekly on Sundays in the approximate 11 a.m. to 11:30 a.m. time slot on channel SBS6. The net length of each episode of the Programme is around 25 minutes. The Programme will be repeated on  Sunday nights at around 00:00 on SBS6.
II. The (provisional) broadcasting schedule of the Programme is subject to change, including channel changes. LXRY TV must inform the Sponsor of any programming changes. The sponsor agreement, including any payment obligation included therein, will remain fully in force if the broadcasting time and/or channel is changed.
III. The editorial team of LXRY TV determines the creative content of the Programme and the Sponsor items. The final editing of and final responsibility for the Programme rests at all times with the programme management of the channel on which the Programme will be broadcast.
IV. If and insofar as editorial attention must paid to the Sponsor’s products or services in the Programme, the editors of the Programme will attend to this exclusively in a neutral and natural manner, all with due observance of the provisions of Article 2, paragraph VI: 1 x display of the trademark or logo, 1 x mention of the trademark. Reference may be made in the Programme only to the Programme website LXRYTV.nl, and not directly to the Sponsor’s URL.
V. If the editors wish to make use of the expertise of one of the Sponsor’s employees, the name of that person and his/her position will be mentioned by means of a subtitle. The employee must act in the interests of the Programme and may only give general information (without speaking in the plural ‘we’ form). The employee may also not promote or advertise the Sponsor’s products and/or services under any circumstances.
VI. The Programme will be broadcast solely in accordance with the applicable media laws and regulations in the area of advertising and sponsorships. Among other things, these rules entail that no products and/or trademarks of the Sponsor or of any other sponsors may be advertised nor may the products and/or services and/or the Sponsor be shown and/or mentioned in an exaggerated or excessive manner, given the nature and context of the Programme.
3. Sponsor items on location
I. LXRY TV solely determines the period of time for which any Sponsor item is broadcast in the Programme. This may be longer or shorter than the number of minutes specified in the agreement, which is always indicative and depends on the editorial content of the Programme.
II. LXRY TV solely determines the episode in which any Sponsor item is to be broadcast and is entitled to have it broadcast in an earlier or later episode of the Programme.
III. LXRY TV will make an appointment with the Sponsor to film any Sponsor item on location. The Sponsor is entitled to reschedule this appointment once. If the Sponsor wishes to reschedule the appointment more than once, LXRY TV reserves the right not to include any given Sponsor item in the shooting schedule of the Programme and can then no longer guarantee that any such Sponsor item can be shot and broadcast. This will not affect the Sponsor’s payment obligations as set out in the Sponsorship Agreement.
IV. LXRY TV has a half-day of shooting to film any Sponsor item on location. Recording is done on a shooting location in the Netherlands. If the Sponsor wishes for filming to be done at several locations and/or at a location outside the Netherlands, it must pay the additional production costs. LXRY TV will charge any such additional production costs directly to the Sponsor.
4. Website
I. LXRYTV.nl is a support website for the Programme that informs viewers about the Programme, the broadcasting times and the role of Sponsors. The website only contains editorial information, while viewers can also find information about the services and/or products that appear in the Programme.
II. During the Programme, a link will be placed on LXRYTV.nl to a website page of the Sponsor to be determined by the Sponsor.
5. Financial conditions
I. The Sponsor must always pay the invoices to LXRY TV within the payment period specified on the invoice.
II. If the invoice does not specify a payment period or if the date of the invoice is not certain, payment must be made within 30 days of receipt of the services (or performance rendered).
III. Once the payment period expires, the Sponsor is automatically in default. From the date of default, the Sponsor owes default interest of 1% a month, to be calculated until the date of payment in full, for which purpose part of a month is calculated as a full month. If the Sponsor is in default towards LXRY TV, it is liable to pay LXRY TV’s extrajudicial and judicial costs in full.
6. Insurance
Materials of the Sponsor and/or third parties, as well as the transport, delay, loss, theft, damage and depreciation thereof, personal injury and consequential damage are not covered by LXRY TV’s insurance. LXRY TV expressly recommends that the Sponsor takes out its own insurance for this purpose.
7. Term of the agreement
This agreement enters into force after it is signed and ends one week after the first broadcast of the last episode of the relevant series of the Programme, with the exception of those provisions which are intended by their nature to remain in force after the performance of the agreement.
8. Cancellation of the Sponsor
After signing the sponsorship agreement, the Sponsor is obliged to purchase the item in any case. If the Sponsor is unable to create and/or purchase the item(s) before the agreed broadcasting date, LXRY TV will be entitled to charge 100% of the total sum as agreed in the sponsorship agreement.
9. Rights
I. All intellectual property rights to the Programme and the website referred to in Article 4 (including copyright and trademarks) vest entirely in LXRY TV. LXRY TV is entitled to any income from running the Programme and the website.
II. The Sponsor is permitted, in principle, to use any Sponsor item produced for the Programme for commercial and/or other purposes for a period of one year on a royalty-free basis, unless this is or could be contrary to media law and regulations and/or the arrangements made by LXRY TV with SBS. The Sponsor may not use this audio and visual material for commercial and/or other purposes without the prior, express and written consent of LXRY TV. The Sponsor fully indemnifies LXRY TV against any third-party claims and/or damage in relation to its use of this audio and visual material.
III. The Sponsor is expressly not permitted to use any Sponsor item produced for the Programme for broadcasting in another television programme.
IV. The Sponsor warrants that insofar as it makes concrete proposals for the content of the Programme and/or audio and visual material, logos, other products, or provides people as referred to in Article 2, paragraph V, that which is proposed or provided does not contravene any copyright or other intellectual or industrial property rights of third parties and is not otherwise unlawful towards third parties. It moreover indemnifies LXRY TV and SBS against third-party claims for compensation and/or other claims in relation to the use and/or broadcasting thereof, as well as the ensuing damage.
10. Publicity
The Sponsor is not permitted to refer in its communications to LXRY TV and/or the Programme and/or SBS without the prior written consent of LXRY TV and SBS.
11. Other provisions
I. Amendments or additions to this agreement are valid only if and insofar as they are in writing and have been agreed by the persons who are authorised for that purpose.
II. The parties undertake to use all confidential information that they have obtained in relation to this agreement only in accordance with the terms and conditions of this agreement and not to disclose this information to a third party without the prior written consent of the party to which the information relates.
III. The parties are not entitled to assign any rights and/or obligations that arise from this agreement to a third party, unless the other party has given its prior written consent.
IV. Dutch law applies to this agreement.
V. All disputes relating directly to indirectly to the provisions of this agreement must be submitted exclusively to the court in Amsterdam that has jurisdiction by reason of the dispute.

LXRY Newsletter

Meld je aan en ontvang de wekelijkse highlights van LXRY News.